وبلاگ

لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اصلی نسبت به رای داوری

متن لایحه دفاعیه اعتراض ثالث نسبت به رای داوری

ریاست محترم شعبه 278 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب مسعود محمدی وکیل خواهان در پرونده کلاسه ... با موضوع اعتراض ثالث اصلی به رای داوری مقید به وقت رسیدگی امروز 12/10/400 ساعت 10:30  مراتب زیر را به استحضار می رساند: 
ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
1- مستندا به مدارک پیوست دادخواست شامل قرارداد تعهد واگذاری (مورخ 08/03/1384) و متمم آن (مورخ 20/10/1385) و قرارداد مورخ 12/06/1393 موکل عضو تعاونی مسکن و صاحب امتیاز یک واحد آپارتمان در پروژه ی تعاونی بوده است.
2- پس ازانجام تعهدات قراردادی از سوی موکل مبنی بر پرداخت به موقع اقساط تعیین شده از سوی تعاونی و هزینه های مربوطه و متعاقب آن انتخاب واحد از سوی موکل، موکل پس از پرداخت وجوه مقرر مطابق با جدول مالی، اقدام به انعقاد "قرارداد ساخت و تکمیل آپارتمان" به شماره ... مورخ 09/07/1394 با تعاونی می نماید که به موجب ماده 3 این قرارداد، صراحتا واحد 134 متری واقع در طبقه 2 ضلع جنوب غربی بلوک A25 به انضمام پارکینگ و انباری  به موکل واگذار می شود و مبلغ قرارداد  نیز در ماده 6 این قرارداد مشخص و نحوه پرداخت اقساط نیز تعیین گردید.  
3- به موجب "موافقتنامه تحویل موقت" شماره 8043 مورخ 14/07/1395 مراتب ساخت و تکمیل آپارتمان موکل واقع در ضلع جنوب غربی طبقه 2 بلوک A25 به متراژ 134 متر مربع اعلام و تحویل موکل می گردد که به امضای موکل و صاحبان امضای مجاز و مهر تعاونی نیز می رسد.
4- نهایتا به موجب "دفترچه تحویل نهایی واحد مسکونی(پیش سند)" مورخ 18/01/1397 واحد مذکور  به موکل تحویل گردید و از آن تاریخ تا زمانی که  خوانده ردیف دوم (آقای جعفر ....) واحد موکل را در مقام اجرای رای داوری تصرف می نماید، در تصرف موکل بوده است.

این درحالی است که: 
1- مستندا به اظهارات خوانده ردیف دوم (آقای جعفر ....) در تصویر دادخواست داوری، تنها قراردادی که آقای جعفر .... با تعاونی منعقد نموده است صرفا قرارداد تعهد واگذاری (25/04/1384)  و متمم آن (29/09/1385) می باشد که به موجب این دو قرارداد، ایشان به عضویت تعاونی درآمده و تعاونی در مقابل وی متعهد به خرید زمین و ساخت پروژه و تحویل یک واحد حدود 131 متری در بلوک A20  گردیده است. بنابراین آقای جعفر .... به جز قرارداد تعهد واگذاری و متمم آن، هیچ قرارداد بعدی که به موجب آن ایشان از بلوک A20 به بلوک A25 منتقل شده باشد و یا قراردادی که مشخصا در خصوص  واحد متعلق به موکل (آپارتمان 134 متری واقع طبقه دوم غربی بلوک A25) با تعاونی منعقد نموده باشد، ندارد و تعاونی در هیچ قراردادی تعهدی به واگذاری واحد متعلق به موکل به جعفر .... ننموده است.
2- در تاریخ  02/02/1394 تعاونی تعدادی از اعضا (از جمله آقای جعفر ....) را جهت تعیین واحد دعوت می نماید که بر اساس واحدی که عضو انتخاب می نمود، قیمت حدودی و جدول مالی مربوط به مراحل پرداخت مربوط به آن واحد مشخص می گردیده است و پس از اطلاع عضو از قیمت واحد انتخابی، در صورت رضایت نسبت به قیمت تعیینی و جدول مالی اقساط، مکلف به تنظیم قرارداد با تعاونی نسبت به واحد انتخابی بوده است. 
3- آقای جعفر ...... صرفا در جلسه انتخاب واحد گروه متراژهای 131 متری حاضر  و واحد 134 متری بلوک A25 طبقه دو جنوب غربی را انتخاب می نماید. اما هرگز اقدام به تنظیم قرارداد در خصوص آن واحد با تعاونی نمی نماید.
4- تعاونی به اعضایی که انتخاب واحد نموده بودند (از جمله آقای جعفر .....) نامه ای ارسال و جهت مراجعه ی اعضا به منظور بستن قراداد با تعاونی راجع به واحد انتخابی، مهلتی تعیین می نماید(پیوست لایحه).
5- پس از انقضای مهلت مذکور  و عدم مراجعه ی برخی اعضا به منظور انعقاد قرارداد(ازجمله آقای جعفر ....)، تعاونی اقدام به دعوت از سایر اعضا (از جمله موکل) جهت تعیین واحد نمود و متعاقب آن، نسبت به  واحد های انتخاب شده با اعضایی که قیمت و جدول مالی پرداخت را پذیرفته و جهت تنظیم قرارداد مراجعه نموده بودند "قرارداد ساخت و تکمیل آپارتمان" را با تعیین دقیق واحدهایشان با ایشان منعقد نمود. 
6- از آن جایی که مستندا به دعوتنامه ارسالی تعاونی به آقای جعفر ..... جهت تعیین واحد(پیوست لایحه)، جلسه تعیین واحد صرفا جهت اطلاع از مبلغ تقریبی قرارداد و انتخاب واحد بوده و تا زمانی که در خصوص واحد مذکور با تعاونی قرارداد منعقد ننماید، صرفا به عنوان مذاکرات مقدماتی قرارداد بوده است و از آنجایی که آقای جعفر .... با وجود درخواست تعاونی جهت مراجعه و تنظیم قرارداد در خصوص  واحد مذکور و ارسال اخطاریه ی انعقاد قرارداد مورخ 15/05/1394، از انعقاد قرارداد با تعاونی در خصوص واحد انتخابی خودداری می نماید.فلذا صرف صورتجلسه انتخاب واحد، هیچگونه دلالتی بر استقرار وی در فاز 2  و به طریق اولی دلالتی بر ایجاد حقی برای آقای جعفر ..... نسبت به واحد موکل ندارد. کما این که آرای متعددی که از شعب محاکم تجدیدنظر استان صادر گردیده موید این مطلب می باشد که مذاکرات مقدماتی طرفین برای انعقاد عقد مادامی که منتهی به حصول توافق بین دو طرف نشده باشد، مثبت وقوع عقد نخواهد بود.(پیوست لایحه) 
7- مضافا این که به موجب صورتجلسه انتخاب واحد گروه متراژهای 131 متری مورخ 08/02/1394 که به امضای اعضای هیات مدیره تعاونی و شخص آقای جعفر .... رسیده است "در صورتی که کسانی از اعضا برای بستن قرارداد پس از انتخاب واحد مراجعه ننمایند انتخاب واحدشان فاقد اعتبار است". و از آنجایی که  با وجود ارسال اخطاریه 18/05/1394 از سوی تعاونی به ایشان و تعیین مهلت جهت انعقاد قرارداد در خصوص واحد انتخابی، در ظرف مهلت اعلامی مراجعه ننموده و هیچ قراردادی در خصوص واحد 134 متری طبقه دوم جنوب غربی بلوک A25  با تعاونی منعقد ننموده است، بنابراین مستندا به صورتجلسه مورخ 08/02/1394 به منزله ی انصراف آقای جعفر .... از مذاکرات مقدماتی انتخاب واحد و موجب انتقال وی به سایر فازهای پروژه معلم بوده و تعاونی حق واگذاری و انعقاد قرارداد در خصوص واحد مذکور را با سایر اعضا را در این شرایط برای خود محفوظ داشته است. 
8- پس از گذشت بیش از یک سال از امضای صورتجلسه انتخاب واحد و اخطاریه تعاونی به آقای شاملو جهت انعقاد قرارداد و عدم مراجعه و اقدام وی جهت انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه های مربوطه، آقای جعفر .... اقدام به طرح دعوا علیه تعاونی با خواسته ی "تحویل آپارتمان موضوع قرارداد" در مرجع داوری می نماید. که متاسفانه داور مربوطه رایی صادر می نماید که صرفنظر از ایرادات فراوان شکلی(که ارتباطی به موکل به عنوان ثالث ندارد) فاقد وجاهت قانونی و بر اساس مبانی مخدوش و غیر مستند و بدون وجود هیچ ادله ای که مثبت حقانیت آقای جعفر .... در واحد موکل باشد صادر گردیده است و رای به الزام تعاونی به تحویل آپارتمان حدودا 129 متری طبقه دوم جنوب غربی بلوک A25 (متعلق به موکل) به نفع آقای جعفر .... صادر می نماید. 
9- با توجه به این که تنها قراردادی که آقای جعفر.... با تعاونی داشته است تعهد تعاونی به واگذاری یک واحد در بلوک A20  بوده است، اگر داوری می خواست مطابق خواسته ی آقای جعفر ... رای به "تحویل آپارتمان موضوع قرارداد" دهد،  باید رای  به الزام تعاونی به تحویل واحد 131 متری در بلوک A20 را صادر می نمود و در این صورت صرفنظر از انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی آقای جعفر .... در برابر تعاونی، باز هم رای داوری قابل توجیه بود اما در خصوص واحد موکل (واحد 134 متری طبقه دوم جنوب غربی بلوک A25 ) با توجه به این که غیر از برگه ی انتخاب واحدی که صرفا به امضای آقای جعفر .... رسیده است، در خصوص واگذاری واحد موضوع دعوا به آقای جعفر ....، هیچ قراردادی که به امضای ایشان و صاحبان امضای مجاز تعاونی رسیده باشد منعقد نگردیده است بنابراین داوری بدون ارائه هیچ دلیلی که مثبت حقانیت آقای جعفر ..... نسبت به واحد موکل باشد رای به الزام تعاونی به تحویل واحد متعلق به موکل به نفع آقای جعفر .... صادر نموده است.
نظر به مراتب فوق و با توجه به این که:
اولا صرف انتخاب واحد از سوی عضو بدون تنظیم هیچ قراردادی در خصوص واحد انتخابی با تعاونی، ذاتا سبب مملک نمی باشد وانتخاب واحد متفاوت از عقد قرارداد و حداکثر در حد مذاکرات مقدماتی پیش از قرارداد می باشد. 
ثانیا به موجب صورتجلسه انتخاب واحد، استقرار حق اعضا نسبت به واحد انتخابی مشروط و منوط به تنظیم قرارداد با تعاونی در خصوص واحد انتخابی گردیده است که به امضای شخص جعفر ..... نیز رسیده است.
ثالثا آقای جعفر ...... با وجود امضای صورتجلسه انتخاب واحد و پذیرش مفاد آن مبنی بر این که این صورتجلسه تا پیش از انعقاد قرارداد میان تعاونی و عضو، هیچ حقی برای عضو نسبت به واحد انتخابی ایجاد نمی نماید، ظرف مهلت مقرر از انعقاد قرارداد در خصوص واحد انتخابی خودداری نموده و هیچ اقدامی جهت تنظیم قرارداد با تعاونی نسبت به واحد مذکور نمی نماید.
رابعا به موجب تنها قراردادهای منعقده میان تعاونی و جعفر .....، تعهد تعاونی به تسلیم یک واحد حدود 129 متری در بلوک A20 بوده و هیچ قرارداد موخری میان آقای جعفر ..... و تعاونی مبنی بر جابجایی  از بلوک A20  به بلوک A25 وجود ندارد و متاسفانه داور بدون وجود هیچ دلیلی که مثبت مالکیت آقای جعفر ...... نسبت به واحد موکل در بلوک A25   باشد، رای صادر نموده است.
خامسا تنها کسی که از تاریخ تشکیل این تعاونی و عضوگیری و پس از آن ساخت و واگذاری واحد های تعاونی نسبت به واحد 134 متری طبقه دوم جنوب غربی بلوک A25  با تعاونی قرارداد منعقد نموده است موکل می باشد و تمامی ادله ی مثبته ی انتقال مالکیت واحد مذکور به موکل وجود دارد در حالی که هیچ دلیل و قراردادی وجود ندارد که مثبت انتقال مالکیت واحد مذکور از سوی تعاونی به آقای جعفر ..... باشد.
بنابراین رای داوری بر اساس ادله ی مخدوش و بدون استناد به هیچ مدرک و دلیلی که مثبت حق آقای جعفر ..... در واحد موکل باشد صادر و سبب تضییع حق موکل گردیده است و این درحالی است که تمامی ادله مالکیت موکل نسبت به واحد مذکور موجود و غیرقابل خدشه بوده و مثبت حق مسلم و مکتسبه ی موکل نسبت به آن واحد می باشد.

نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور رای شایسته بر ابطال رای داوری و عملیات اجرایی انجام شده و متعاقب آن محکومیت خوانده ردیف دوم (آقای جعفر ....) به استرداد ملک تصرف شده موکل از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید