وبلاگ

تعیین تکلیف ارث های متعدد مسکوت مانده !

ارث در اصطلاح عبارت است از انتقال قهری و بلاعوض اموال انسان پس از مرگ او به کسانی که با قرابت سببی و نسبی دارند. 
انتقال اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه نیازمند تحقق شرایطی است که آن را تحت سه عنوان زیر بررسی می نماییم:

موجب ارث

موجب ارث عبارت است از منشا انتقال قهری اموال متوفی به وارث.

ماده 861 قانون مدنی در خصوص موجب ارث مقرر می دارد: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. بنابراین، منشا توارث یا قرابت نسبی است یا قرابت سببی؛ منظور از نسب، پیوستگی طبیعی بین افراد انسان است که نتیجه تولد انسانی از انسان دیگر است. به خویشاوندان نسبی، خویشاوندان خونی هم گفته می شود.

مطابق ماده 862 قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
سبب در مفهوم اخص خود نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد بوجود می اید. بنابراین قرابت سببی ناشی از نکاح موقت موجب ارث بری نمی باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که شخصی در بین خویشاوندان نسبی و سببی وارثی نداشته باشد، ترکه او به عنوان مال بدون صاحب در اختیار بیت المال است.
 

شرایط ارث

منظور از شرایط ارث عواملی است که وجود آن ها برای انتقال ترکه ضروری می باشد.شرایط تحقق ارث عبارت است از:

موت مورث

فوت مکن است حقیقی باشد یا فرضی؛ که به حکم ماده 867 قانون مدنی هر دو موجب تحقق ارث می باشد. 

وجود وارث

دومین شرط تحقق ارث، زنده بودن وارث در زمان موت مورث است. 

وجود ترکه

 ترکه یا ماترک، دارایی به جا مانده از مورث است. مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص را دارایی او می گویند؛ بنابراین دارایی حاوی دو بخش منفی و مثبت است: بخش مثبت اموال و حقوق مالی و مطالبات شخص است و بخشش منفی به تکالیف و تعهدات و بدهی های شخص گفته می شود. به این ترتیب، ماترک که همان دارایی متوفی است هم اجزای مثبت را شامل می شود و هم اجزای منفی دارایی را. 
 

موانع ارث

 موانع ارث اموری است که وجود هر یک از آن ها به رغم وجود شرایط وراثت، یعنی فوت مورث و وجو وارث و ترکه، مانع از تحقق ارث می گردد. در قانون مدنی این موارد زیر جزء موانع ارث آورده شده است: قتل، کفر، لعان و ولادت از زنا.
در خصوص تعیین تکلیف ارث های متعدد مسکوت مانده باید گفت ترکه پس از فوت فرد متوفی به صورت قهری به وراث تعلق می یابد. در صورتی که اموالی از متوفی برجای مانده باشد و تکلیفی برای آن روشن نشده باشد، هریک از ورثه می تواند با در دست داشتن گواهی فوت و سایر مدارک به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه نموده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهد. پس از صدور گواهی مذکور، شخص باید دادخواست تقسیم ماترک دهد.

لازم به ذکر است در صورتی که تحریر ترکه صورت نگرفته باشد، باید لیستی از اموال و دارایی متوفی ضمیمه دادخواست تقسیم ماترک شود. منظور از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی و لیست کردن تمام اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نماینده قانونی، وصی، طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع می باشد. 

در پاسخ به پرسش شما باید گفت سوال شما پیچیده و مبهم می باشد. بهتر است جهت دریافت راهنمایی دقیق تر از مشورت وکیل ارث بهره مند گردید.

 

مستندات قانونی - مطالبه ارث مسکوت و گرفته نشده

ماده ۸۶۱ قانون مدنی
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲ قانون مدنی
اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ قانون مدنی
وارثین طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
ماده ۸۶۴ قانون مدنی
از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده ۸۶۵ قانون مدنی
اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث میبرد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.
ماده ۸۶۶ قانون مدنی
در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
ماده ۸۶۷ قانون مدنی
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.
ماده ۸۶۸ قانون مدنی
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
ماده ۸۶۹ قانون مدنی
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:
۱) قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
۲) دیون و واجبات مالی متوفی.
۳) وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
ماده ۸۷۰ قانون مدنی
حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده ۸۷۱ قانون مدنی
هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
ماده ۸۷۲ قانون مدنی
اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
ماده ۸۷۳ قانون مدنی
اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌ نمیبرند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند.
ماده ۸۷۴ قانون مدنی
اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن که ‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث میبرد.
ماده ۸۷۵ قانون مدنی
شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
ماده ۸۷۶ قانون مدنی
با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمیشود.
ماده ۸۷۷ قانون مدنی
در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده ۸۷۸ قانون مدنی
هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد تقسیم ارث به عمل نمیآید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ قانون مدنی
اگر بین وارث غایب مفقود الاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده ‌است حصه او به سایر وراث بر میگردد و الا به خود او یا به ورثه او میرسد.
ماده ۸۸۰ قانون مدنی
قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا‌ بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
ماده ۸۸۱ قانون مدنی
در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی
کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲ قانون مدنی
بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمیبرند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمیبرد ‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث میبرند.
ماده ۸۸۳ قانون مدنی
هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمیبرند.
ماده ۸۸۴ قانون مدنی
ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس.
ماده ۸۸۵ قانون مدنی
اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع میشوند محروم از ارث نمیباشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته ‌باشد از جد مقتول خود ارث میبرد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید