وبلاگ

امکان انتقال ملک در زمان حیات به فرزندان با حفظ اختیار

 آیا فرد می تواند با حفظ اختیار ملک را به فرزندان خود منتقل نماید ؟ 

  • صلح در لغت به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملک عين باشد یا منفعت و يا اسقاط دين يا حق يا غير آن.
  • عقد صلح دو طرف دارد: مصالح که شخصی است که مال خود را به موجب این عقد به فرد دیگری صلح می نماید. و متصالح که فردی است که مصالح ملک خود را به نفع او صلح‌ نموده است. 
  •  صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيری از تنازع احتمالی آینده يا در مورد معامله واقع شود. يعنی در هر مورد كه حقی بين دو نفر مشتبه است، يا مورد نزاع قرار گرفته است، يا هدف اين است كه از تنازع احتمالی پرهيز شود، عقدی كه بر اين مبنا و گذشت های متقابل طرفين واقع می شود صلح است، هرچند كه نتيجه آن ايجاد حق يا انتقال يا اسقاط آن حق باشد. 
  • صلح بدوی، معامله مستقلی است كه مبتنی بر تسالم می باشد و در رديف بيع و هبه و اجاره يكی از عقود معين است. صلح درمقام معاملات هر چند نتيجه معامله ای را كه به جای آن واقع شده است می دهد، اما شرايط و احكام خاص آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاص بيع در آن اجرا شود.  
  • بنابراین، صلح به دو نوع تقسیم می گردد: 

1- صلح دعوی یا به منظور رفع تنازع : در صورتی كه عقد صلح نسبت به موضوع دعوی منعقد گردد، ممكن است برای رفع اختلاف موجود و يا جلوگيری ازبروز اختلاف در آينده مورد استفاده قرار گيرد.
2- صلح در مقام معامله یا صلح ابتدایی : صلح در مقام معامله عبارت از صلحی است كه به صورت عرفی جايگزين عقود ديگر می شود. به عبارت دیگر در  نوع صلح، صلح عقدی مستقل است و عنوان جداگانه دارد و احكام ساير عقود بر آن بار نمی شود و شرايط آنها در صلح جاری نمی شود، اگرچه نتیجه و فایده همان عقود را داشته باشد. 

  • برای انعقاد عقد صلح شرایط عمومی صحت معاملات باید رعایت گردد. این شرایط عبارت اند از:

1- قصد طرفین و رضای آن ها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله

  • متعلق صلح، ياعين است يا دين و يا حق، و در همه فرض ها، يا با عوض است يا بدون عوض و عوض آن يا عين است يا منفعت يا دين يا حق. 
  • صلح به طور معمول دارای معوض است ولی ضرورتی ندارد كه ارزش دو عوض با هم برابر باشد.
  • هرگاه عوض نابرابر و ناچيزی در صلح تعيين شود چنين صلحی، صلح محاباتی نيز ناميده می شود. در صلح محاباتی كه برای مصالح حق فسخ تعيين شده درخواست ثبت از متصالح با قيد حق فسخ برای مصالح پذيرفته می شود.
  • در صلح غير محاباتی تقاضای ثبت بر عهده مصالح است در اين صلح در صورت وجود حق فسخ برای مصالح حقوق انتقال گيرنده بايد قيد گردد. 

 

انتقال ملک در زمان حیات

در رابطه با امکان انتقال ملک در زمان حیات به فرزندان با حفظ اختیار باید گفت این امکان وجود دارد و بهترین قالب برای آن عقد صلح عمری می باشد. 
صلح عمری عقدی است که بر اساس آن شخص حق استفاده از مال یا منافع مال خود را برای مدت عمر خود یا عمر متصالح یا عمر شخص دیگر به متصالح واگذار می نماید.

در صلح عمری، مدت قرارداد زمان مشخصی نیست و براساس عمر شخص معین درنظر گرفته می ‌شود. با انعقاد صلح عمری مالک می تواند ملک خود را به متصالح منتقل کند بدون آن که منافع نیز منتقل گردد. بنابراین تا زمان فوت مالک او حق سکونت در آن منزل را خواهد داشت و متصالح در این عقد دارای اختیارات محدودتری نسبت به سایر انتقالات است.

ممکن است در قرارداد صلح شرط شده باشد که متصالح تا زمانی که مصالح یعنی مالک در قید حیات است، حق فروش یا انجام معامله نسبت به ملک را نداشته باشد. در این صورت هم عقد صلح عمری و هم شرط آن صحیح و الزام آور می باشد.

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان انتقال ملک در زمان حیات به فرزندان با حفظ اختیار

♦  در پاسخ به پرسش شما باید گفت شما می توانید با انعقاد عقد صلح عمری اموال خود را به فرزندانتان منتقل نمایید و برای جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در اموال شرطی مبنی بر عدم انجام هرگونه معامله نسبت به اموال قید نمایید.

♦  همچنین در این عقد شما می توانید برای خود حق فسخ در نظر بگیرید. لازم به ذکر است با انعقاد این عقد اختیار و اجازه استفاده از اموال تا زمانی که در قید حیات هستید برای شما وجود دارد. 

 

مستندات قانونی - انتقال اموال در زمان حیات

ماده ۷۵۲ قانون مدنی
صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ماده ۷۵۳ قانون مدنی
برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴ قانون مدنی
هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده ۷۵۵ قانون مدنی
صلح با انکار دعوی نیز جائز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.
ماده ۷۵۶ قانون مدنی
حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷ قانون مدنی
صلح بلاعوض نیز جائز است.
ماده ۷۵۸ قانون مدنی
صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده ۷۵۹ قانون مدنی
حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد.
ماده ۷۶۰ قانون مدنی
صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده ۷۶۱ قانون مدنی
صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعاء غبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.
ماده ۷۶۲ قانون مدنی
اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده ۷۶۳ قانون مدنی
صلح با کراه نافذ نیست.
ماده ۷۶۴ قانون مدنی
تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.
ماده ۷۶۵ قانون مدنی
صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.
ماده ۷۶۶ قانون مدنی
اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه ‌منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷ قانون مدنی
اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است.
ماده ۷۶۸ قانون مدنی
در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ‌ماهه تا مدت معین ‌تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹ قانون مدنی
در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده ۷۷۰ قانون مدنی
صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود مگر اینکه شرط شده باشد.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید