وبلاگ

نحوه رفع توقیف از اموال شوهر و ابطال اجراییه اداره ثبت

از همسرم بابت پرداخت مهریه رسید دارم، چطور اجراییه را باطل و رفع توقیف اموال نمایم ؟

  • به موجب ماده 13 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی،از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت دين خود بدهد يا مالی معرفي كند كه اجرای سند را ميسر گرداند.
  • اگر متعهد خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند.
  • بدهكاری كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتی از بدهي خود گردد آن را بپردازد.
  • به موجب ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌ تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
  • لازم به ذکر است رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است. 
  • نکته قابل توجه این است که در صورتی که شکایت نسبت به عملیات اجرایی نباشد، بلکه شکایت از اصل اجرائیه ثبتی باشد، خواهان باید در کنار توقیف عملیات اجراییه ثبتی دادخواست ابطال اجراییه را نیز بدهد.
  • پس از اینکه دادگاه به درخواست ابطال اجراییه رسیدگی نمود، در صورت احراز شرایط بطلان، حکم بر بطلان اجرایی ثبتی داده و پس از قطعیت این حکم، یک نسخه از آن را به اداره ی ثبت و یا دفتر خانه ارسال می دارد تا رفع اثر شود.
  • ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء برمی ‌گردد. خوانده دعوی بطلان عملیات اجرایی ذینفع اجرائیه است. 

 

شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توسط دادگاه 

به موجب ماده 5 قانون مذکور مبتنی بر شرایط زیر است:
1- در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد
2- درخواست مدعی
3- گرفتن تامین از مدعی
 

جهات دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

1- مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند.
2- مخالفت دستور اجرای سند رسمی با قانون.
3- پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا 
4- باطل بودن مبنای صدور اجراییه 
5- دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجراییه.
6- ادعا به جهت اینکه اجرائیه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند (اعم از عادی یا رسمی) صادر گردیده است.

 

پاسخ به پرسش مخاطب درخصوص رفع توقیف ملک

♦  در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید باید گفت شما باید دادخواست ابطال اجراییه به طرفیت کسی که عملیات اجرایی به نفع او صادر شده بدهید. البته از آنجایی که دعوی مانع اجرای عملیات اجرایی نیست، باید تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز بدهید.

♦  دادگاه صالح، دادگاهی است که دستور اجرا در حوزه آن انجام شده است. در صورتی که به موجب رسید پرداخت مهریه، دادگاه صحت ادعای شما را احراز نماید، رای به ابطال عملیات اجرایی صادر می نماید.

 

مستندات قانونی - رفع توقیف اموال

‌ماده 1 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده 2 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
‌ماده 3 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 4 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.
‌ماده 5 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
‌ماده 6‌ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
هر یک از طرفین می‌توانند در اثناء رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به سبب توقیف عملیات‌اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را به پرداخت‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجراء وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار‌صدی دوازده در سال خواهد بود.
‌ماده 7 ‌قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجراء بر می‌گردد.

ماده 1 آئين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
درخواست اجراء مفاد اسناد از مراجع ذیل بعمل می آید.
الف - در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به مدیون واموال مقول واملاک ثبت شده از دفترخانه که سند را ثبت نموده است .
ب - در مورد قبول اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید عین قبوض اقساطی پیوست درخواست نامه بثبت محل داده شودوهمچنان عین سند یا رونوشت گواهی شده آن نیز ارائه گردد و در تهران درخواست اجرای قبوض اقساطی باجراء داده میشود.
ج - در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت باموال منقول و سایر تمهدات باستثنای اموال غیر منقول از دفتریکه سند را تنظیم کرده ونسبت باموال غیر منقول که بثبت املاک رسیده از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است درخواست اجراء بعمل خواهد آمد.
د- در موردیکه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیه مورداجاره را بخواهد باید بدفتر اسناد رسمی مربوط مراجعه نماید.
تبصره - درخواست تخلیه مستغلات غیره مزروعی مطابق آئین نامه شماره 22 رئیس کل دارائی باداره تثبیت قیمتها باید رجوع شود.
ماده 13 آئين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم ‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
از تاريخ ابلاغ اجرائيه متعهد بايد ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت دين خود بدهد يا مالی معرفي كند كه اجرای سند را ميسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند. بدهكاری كه در مدت مذكور قادر بپرداخت دين خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام يا قسمتی از بدهي خود گردد آن را بپردازد.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید